Mack Laing Park
Mack Laing Park: 49.675636, -124.942878